Vitajte na stránke Cech kachliarov


Cech kachliarov a krbárov SR je na Slovensku najstaršou a najstabilnejšou organizáciou, registrovanou na Ministerstve vnútra SR (klikni evidencia), ktorá združuje tradičných kachliarov, kachliarov na iné systémy, stavby krbových vložiek, sympatizantov tohto kachliarskeho remesla, ako aj obchodných partnerov, pôsobiacich v tomto remesle.

Kachliarske remeslo patrí medzi najstaršie remeslá v histórii. Prinášalo vždy úžitok pre obyvateľstvo - vykurovanie, varenie a pečenie. Navyše dávalo vždy i pocit pohody, romantiky a okamihy spomienok pri ohni.

Kachliarske remeslo sa na Slovensku rozvíjalo do 60 – tých rokov minulého storočia. Existoval učebný odbor, ktorý vychovával nových kachliarov. Časom však tento učebný odbor zanikol a nová generácia sa nemala kde kachliarskemu remeslu vyučiť. Kachliarske remeslo vykonávali len “starí” vyučení kachliari. Zánik učebného odboru spôsobil stav, že odborníkov, tradičných kachliarov je nedostatok. V roku 1997 vo Veľkom Rovnom začali sa realizovať akreditované vzdelávacie kurzy, ktoré mali za cieľ nadviazať na predošlé vzdelávanie v danej oblasti a začať pripravovať odborníkov v kachliarskom remesle.

Hoci dnes mnohé firmy či jednotlivci, ktorí obložia krb kachľami, sa prezentujú ako kachliari, (pričom táto činnosť nemá s kachliarskym remeslom nič spoločné), toto nie je svojím rozsahom a obsahom kachliarské remeslo. Je mnoho firiem, ktoré si dávajú do činnosti podnikania "stavby kachľových pecí" a pritom je dokázateľné, že väčšia časť týchto firiem nepostavila ani jednu kachľovú pec, alebo nemá skúsenosti s ich výstavbou. Ak aj postavila nejakú pec, tak nie tradičnú pec, ale po technickej stránke pec celkom iných parametrov. Je veľmi nekorektné, že niektorí „kachliari“, ktorí v rámci kachliarského remeslá ovládajú len jednu technológiu a pasujú sa za "kachliarov" prevážne z obchodných a marketingových dôvodov. Naviac zákazník je uvádzaný do omylu lebo je mu poskytnutá nepresná informácia, informácia len o jednej technológii stavby kachľových pecí. V danej situácii je obzvášť neprípusné ak dochádza v rámci konkurencie k dehonestácii tradičného remesla, tradičné výrobky sú vyhlasované za menej kvalitné, pričom opak je pravdou. Je pre nás neprijateľné ak sa takýmito praktikami deformuje a poškodzuje kachliarské remeslo. Náš cech sa aktívne angažuje v náprave povedomia, vedieme naších členov ku korektným obchodným praktikám hlavne v tom, že zákazník má dostať koreknú, odbornú informáciu o technológii toho ktorého typu pece. Sme presvedčení, že prax postupom času vykryštalizuje situáciu na trhu pri rešpektovaní požiadaviek zákazníka, ktorý sa bude rozhodovať podľa objektívnych informácii. Ovládať dobré kachliarske remeslo totiž neznamená vyučiť sa za 1/2 roka, ale kachliarske remeslo znamená mať príslušné vzdelanie, prax v danom odbore a cit k tomuto remeslu.

Obstavenie krbovej vložky a stavbu klasickej pece si nemožno zamieňať. Po technickej stránke sú to dva odlišné technológické postupy. Obstavanie krbovej vložky je odlišná technológia ako vlastná kachliarčina a rovnako si vyžaduje zvládnutie inej techniky. Aplikačná prax preukázala, že aj niektorí vyučení “starí” majstri kachliari mali problém kvalitne obstavať krbovú vložku. Jedná sa o modernejší spôsob stavieb pri ktorej je potrebné dodržať rôzne dilatácie, prísuny a odsuny vzduchu. Technologický sa dá zjednodušene povedať, že je to “obostavaná vzduchotechnika”.

Dávame zákazníkom do pozornosti, že kachliarske výrobky, hlavne vstavané pece alebo šporáky, ktoré sú pripojené na klasické ťahy (t. j. vyhrievanie kachlíc prúdením dymu vo vnútri), majú úplne iný princíp vykurovania ako krby teplovzdušné.

Náš cech reaguje na aplikačné problémy, hlavne jednoznačne má záujem oddeliť prípravu na remeslo podľa typu technológii. Pripravuje úpravu vzdelávacieho program v rámci celoživotného vzdelávania, t. j tzv. rekvalifikačných kurzov v dvoch moduloch. Modul - „Kachliar – stavba šporákov, pecí a krbov“ bude modul, ktorý uchádzača naučí kompletnú kachliarsku a krbársku prácu po teoretickej a praktickej stránke. Po absolvovaní modulu „Kachliar – stavba krbov“ bude uchádzač ovládať teoretickú časť kachliarsku i krbársku. Praktická časť bude zameraná len na stavby krbov. Náš cech má záujem tieto úpravy presadiť pri tvorbe Národnej sústavy povolani a Národnej sústavy kvalifikácii, hlavne pri tvorbe a popise karty kvalifikácie. Následne získaná konkretná kvalifikácia bude preukazom preukazania odbornej spôsobilosti pre získanie živnostenského oprávnenia.

Náš cech sa tak chce podieľať na korektnom podnikaní v kachliarskom remesle, keď veľa firiem stavia len krby a privlastňuje si remeslo, ktoré vôbec nevykonáva. Tieto spoločnosti navyše v rámci svojej reklamy často dávajú nekorektné informácie týkajúce sa technickej časti sálavých pecí a teplovzdušných krbov a tak zavádzajú zákazníkov.

Poznatky a skúsenosti našej odbornej komisie z vykonávania odborných znaleckých posudkov na základe požiadaviek zákazníkov nás vedú k záverom, že nezrovnalosti v stavbách krbov a pecí pramenia z uvedenej neodbornosti staviteľov. Tieto odborné znalecké posudky vykonávame s najlepším vedomím a svedomím, kde v takýchto prípadoch samozrejme nie sme naklonení k žiadnej strane a snažíme sa o nezávislé vyhotovenie uvedeného posudku, ako nám káže naša stavovská česť.

Na Slovensku bol približne od roku 1995 boom vývoja krbových a pecových vložiek aj ich technického riešenia – teplovzdušných systémov. Tieto vložky sa samozrejme vyrábajú aj v iných krajinách a tento trend naďalej pokračuje aj v súčasnosti, ale teraz už s poklesom týchto stavieb na verejnosti. Dnes je len vecou samotného zákazníka, aký spotrebič si vyberie podľa svojich požiadaviek.

TEPLOVZDUŠNÉ VYKUROVANIE - KRBOVÉ VLOŽKY, PECOVÉ VLOŽKY

Tento typ kúrenia má hlavne tieto nevýhody:

Klasický otvorený krb si vyžaduje už odbornú prax a skúsenosť. Tieto krby sú stavané bez krbových vložiek. Aby krb dobre ťahal, musel sa okrem dobrého komína i dobre postaviť. V dnešnej dobe nevedia všetky firmy kvalitne zhotoviť tieto krby. Tieto stavby sú niektorými výrobcami krbových vložiek tiež podceňované a potláčané do úzadia.

V západných krajinách ako Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Belgicko alebo Taliansko prevláda dlhodobo opačný trend. Hoci sa i tam krbové vložky vyrábajú, v týchto krajinách majú zákazníci záujem prevažne o klasické sálavé tradičné pece, čím odsúvajú teplovzdušné vykurovanie do úzadia. (klikni názor zahraničných firiem). Obyvatelia týchto krajín si potrpia na kvalitné pece.

ORIGINÁL SÁLAVE TEPLO Z TRADIČNÝCH PECÍ

Týmto krátkym úvodom sme naznačili rozmanitosť kachliarskeho remesla. Členovia Cechu kachliarov a krbárov SR sú rozdelení na sekcie podľa špecializácie. Skúsený odborník s dlhodobou praxou môže však vedieť postaviť všetky sekcie stavieb.

Naš cech si zakladá na kvalifikovaných kachliaroch i krbároch, skutočných odborníkoch, ktorí ponúkajú originálnu prácu, ktorá bola využívaná a cenená i v minulosti. V našom cechu máme tiež niektorých členov, ktorí stavajú len teplovzdušné krby, ale snažíme sa ich viesť k správnej komunikácii so zákazníkom, k dokonalému vysvetleniu techniky kúrenia, a iných morálnych vecí, až zákazník nie je nesprávne informovaný.

Motto: Kachliar je ten, kto dokáže nielen postaviť nové pece a šporáky, ale dokáže aj zrekonštruovať staré a popraskané. Táto práca je náročnejšia ako stavba novej pece a poradí si s ňou len skutočný odborník. Získať naozajstnú odbornosť neznamená vyučiť sa za rok, kachliarske remeslo predstavuje okrem vyučenia aj prax v danom odbore, vzťah k tomuto remeslu a zručnosť. Iba takého odborníka môžeme nazývať "kachliar".