Členský príspevok je 1 euro za jeden kalendárny rok.

Výrazná zmena členského príspevku pre členov Cechu Kachliarov a krbárov  Slovenskej republiky

Predstavenstvo Cechu Kachliarov a krbárov Slovenskej republiky (ďalej len cech)  na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 13. decembra 2014 prijalo uznesenie:

„Všetkým členom cechu, ktorí majú uhradené všetky členské príspevky za rok 2014 sa upravuje výška členského príspevku na 1 euro za jeden kalendárny rok. Výška členského príspevku 1.-Eur je pre roky 2015, 2016 2017.“ 

 

TOP  ponuka pre záujemcov o členstvo v  Cechu Kachliarov a krbárov  Slovenskej republiky

Predstavenstvo Cechu kachliarov a krbárov Slovenskej republiky pozýva všetkých podnikateľov s hlavným  zameraním podnikateľskej činnosti v oblasti kachliarstva a stavby krbov  na korektnú  spoluprácu. Staňte  sa  členom Cechu Kachliarov a krbárov Slovenskej republiky, najstaršieho cechu  v remesle kachliarstvo na Slovensku, cechu s dlhoročnou tradíciou. To, že to s remeslom myslíme veľmi vážne je dôkazom aj naša TOP ponuka.

Všetci noví záujemcovia o členstvo v cechu, ktorí sa stotožnia so stanovami cechu sú u nás vítaní. Členský príspevok je 1 euro za jeden kalendárny rok.

Výhody členstva v Cechu kachliarov a krbárov Slovenskej republiky:

–          Združenie skutočných odborníkov v danom remesle,

–          Obhajoba členov cechu pri nekalých obchodných praktikách, poskytovanie  konzultácii pri reklamáciách, uplatňovaní nových materiálov a technológii,

–          Vypracovávanie odborných posudkov  súvisiacich s kachliarstvom,

–          Pravidelné stretnutia za účelom konzultácii a výmeny skúsenosti z aplikačnej praxe v danom remesle,

–          Pravidelné vzdelávanie k legislatívnym zmenám v oblasti podnikateľského prostredia,

–          Rozširovanie si odbornej spôsobilosti prostredníctvom akreditovaných kurzov v súvisiacich odboroch,

–          Výpožičky rôznych meracích  prístrojov a súvisiacej techniky,

–          Využívať modernú meraciu techniku v predvádzacom a skúšobnom stredisku cechu.