Odborné znalecké posudky

                                                               Znalecké odborné posudky na Slovensku

Aký je súčasný stav znalectva v odbore KACHLIAR ?

Jednou z hlavných činností nášho cechu je tiež to, že sa podieľame na vyhotovení odborných posudkov. O tieto posudky nás žiadajú rôzne štátne inštitúcie, ako súdy, úrady, verejnosť, zákazníci, ale môžu to byť i kachliari a krbári. Začať s touto činnosťou sme považovali nielen za vhodné, ale aj za nutnosť.

Samozrejme, náš cech, ktorý si zakladá na tradícii a tým i správnosti tohto remesla.

 

Súčasný stav slovenského znalectva v odbore kachliar

Pre kachliarsku verejnosť uvádzame vysvetlenie, v akom stave sa dnes znalectvo nachádza:

–          Zatiaľ neexistuje žiadny odbor znalectva v odbore “kachliarstvo”. To, že nejaká organizácia, ktorá si privlastnila svojho znalca tým, že sa vyučil v poslednej dobe v odbore KACHLIAR, neznamená to, že na tento odbor existuje len on, ako jediný súdny znalec v obore kachliar. Uvedené odbory, ktoré existujú, si nájde verejnosť na stránke Ministerstva vnútra:

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_reg/jaspiw_mini_regz_vyber_hl1.asp?clear=Y&cball=Y

–          Súdny znalec má vykonávať svoje znalectvo tým, že zložil sľub v tomto znení:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že pri výkone svojej činnosti budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a morálne a etické zásady výkonu tejto činnosti, že svoju činnosť budem vykonávať osobne, nestranne a nezaujato podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, že budem plne využívať všetky svoje odborné znalosti a že zachovám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých som sa pri výkone činnosti dozvedel.

Naše pôsobnosti, ciele v oblasti zhotovovanie posudkov, a ich realizovanie:

1)      Vykonávame posudky s najlepším  vedomím, svedomím, a k žiadnej strane sme nie je nijak  naklonení , nestranne, nezaujato, podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, kde využívame všetky svoje odborné znalosti.

2)      Naše posudky možno použiť v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci aj ústne do zápisnice. Súd alebo iný orgán verejnej moci určí formu posudku podľa osobitného predpisu. Jednotlivé strany písomne podaného posudku máme očíslované, zviazané a zošité šnúrou. Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú znalec, alebo osoba s odbornou spôsobilosťou opatrí odtlačkom svojej pečiatky. Písomne vyhotovený posudok obsahuje

a)      titulnú stranu

b)      úvod

c)       posudok

d)      záver

e)      prílohy potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti posudku

f)       odbornú spôsobilosť uvedenej organizácie, jej adresu, a iné údaje.

3)      Celková skladba odborného posudku umožňuje preskúmať jeho obsah a overiť odôvodnenosť postupov. Prílohy odborného posudku tvoria samostatnú, s posudkom nezošitú časť; v takom prípade môžu obsahovať údaje o tomto posudku, ku ktorému sa viažu, a sú zošité a opatrené pečiatkou a podpisom. Ak je prílohou odborný, znalecký posudok iného znalca, postačuje identifikácia prílohy v uvedenom posudku. Rovnako sa postupuje pri prílohách, ktorých rozsah je väčší ako rozsah časti “posudok”. Na požiadanie zadávateľa potvrdíme a doplníme písomný odborný posudok alebo jeho obsah bližšie vysvetlíme. Rovnopis písomne podaného posudku uschovávame v archíve v našej organizácii.

4)      Posudok, ktorý vypracujeme my, alebo aj iný znalec, alebo kvalifikovaná osoby s odbornosťou, ešte vždy neznamená, že uvedená vec je taká, ako  je napísaná. Zhodnotenie je skoro vždy úlohou sudcu, alebo inej osoby, ktorá vedie spor, či je zainteresovaná do uvedenej veci.  Znalcom totiž neprislúcha  vždy úlohou prevádzať hodnotenie dôkazov, a riešiť právne otázky, ako to robia napríklad v tomto našom remesle zatiaľ nekalými posudkami. Znalecké, odborné posudky môžu byť vyžiadané tiež od rôznych vedeckých ústavov, vysokých škôl, či iných inštitúcií.

5)      V občianskom súdnom spore môže súd znalca, osobu s odbornou spôsobilosťou len vypočuť, prípadne ten môže poskytnúť len potvrdenie, alebo odborné vyjadrenie. Pokiaľ je zadané vypracovanie písomného posudku, môže byť následne preskúmané iným znalcom, alebo vedeckým ústavom. Sudca môže komukoľvek uložiť povinnosť, aby sa k znalcovi dostavil, predložil mu potrebné predmety a podal nutné vysvetlenie. V správnom konaní sa posudky vypracovávajú prevažne písomne, ale tiež je možnosť znalca len vypočuť.

Aké posudky ponúkame

Naše posudky vypracovávame z dvoch hľadísk. V prvom rade vykonávame vypracovanie posudku technického (ako pracuje pec, krb, šporák, či vykúri – dokúri uvedené zariadenie miestnosť, dom, či iné priestory) a potom tiež vzhľadové (rovnosť stien, kachlíc, iné vzhľadové nedostatky). Ďalej je možné vypracovať posudok cenový, odhad starožitných kachlí, pecí, krbov, alebo posudok na celkovú cenu uvedeného diela. Náš cech si zakladá hlavne na vypracovanie posudkov technických, lebo sme si vedomí, že postavené dielo má byť pre zákazníka hlavne na úžitok, a nie len na okrasu. Dôležité je tiež to, aby sa vynaložené financie na postavené dielo po rokoch vrátili.

Jozef Bitala

Naše ukážky, pri zhotovovaní posudkov, alebo len ukážky na porovnanie:

                               teplovzdušná kachľová pec (tj so vzduchovou medzerou) a jej povrchové teploty

 posudky-1

                teplovzdušný výmenník

 posudky-2

…dom zvonku meraný termokamerou….

 posudky-3

                Tu dole je originál klasická tradičná pec sálavá, kde dokonca aj teplotná vyváženosť na plochách je veľmi dobrá, čiže niet pochýb o kvalitách týchto pecí. Táto pec a jej teplota vyhreje veľkú miestnosť cca 250m3 dokonale v kaštieli, kde nie je žiadne iné kúrenie. Dole pridávame reálnu fotografiu tejto pece.  Tradičné originál sálavé pece teda vždy považujeme za najvhodnejší druh spotrebiča. O tom niet pochýb.

 posudky-4

a tu je fotografia tejto pece reálne, ako vypadá. Tí, ktorí tvrdia, že taká teplota nemôže byť na peci, ako je tu hore na termokamerovej snímke, nie je vôbec pravdou.

 posudky-5