Snem 2015

Vážení členovia cechu, priatelia,

V zmysle záverov z Valného zhromaždenia Cechu kachliarov a krbárov SR (ďalej len VZ) konaného 7. marca 2015 Vám zasielame prijaté závery:

 • Počet pozvaných členov: 89
 • Počet prítomných členov: 83 t. j. 93,26 %

Poznámka: nakoľko sa VZ konalo prvý krát v priestoroch (skúšobná a predvádzacia hala), bol počet pozvaných členov a hostí limitovaný

 • VZ jednomyseľné schválilo zmeny v predstavenstve Cechu kachliarov a krbárov SR
 • Bola poskytnutá informácia o mimoriadnom zasadnutí predstavenstva Cechu kachliarov a krbárov SR dňa 13. decembra 2014
 • Správa o činnosti Cechu kachliarov a krbárov SR od ostatného VZ
 • Písomná komunikácia s Ministerstvom spravodlivosti SR za účelom vytvorenia znalca v odbore KACHLIAR
 • Informácia v členskej základni (prijatie 15 nových členov a 4 členom sa ukončilo členstvo), vzťahy medzi cechmi združujúcich podnikateľov v remesle KACHLIAR
 • Vzdelávacie aktivity Cechu kachliarov a krbárov SR pre svojich členov (informácia o akreditovanom vzdelávacom programe „kominár“ schváleného MŠ SR, ktorý začal dňa 6. marca 2015)
 • Jednoduchá ukážka merania pecí ( postupné školenie na uvedené meracia zariadenia).

 

VZ za sa zúčastnili ako hostia :
– Ing. Ján Dutko, riaditeľ odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR
– Ján Martiniak, poverený predseda Slovenskej živnostenskej komory
– Ing. Ján Kahan, Slovenský živnostenský zväz
– Ing. Pavol Višňovský, PhD. predseda KZ SŽK Žilina

 

V rámci diskusie

 • Ing. Dutko informoval o reforme verejnej správy a jej dopadoch na podnikateľskú obec. Zaujal stanovisko k forme a spôsobe uplatnenia osvedčení z akreditovanej vzdelávacej ustanovizne, osobitne o kurze kominár, ktorý Cech kachliarov a krbárov SR dňa 6. marca 2015 zahájil. Upozornil nás na zodpovedný priebeh kurzu KOMINÁR, nakoľko doteraz vykonávať takéto kurzy mala len Komora kominárov Slovenska.
 • Pán Martiniak informoval o činnosti Slovenskej živnostenskej komore, osobitne ocenil úspech pani Hanny Bitalovej v súťaži Podnikateľka roka 2014, kde sa umiestnila na druhom mieste.
 • Ing. Kahan, ocenil aktivity vedenia cechu a jeho členskej základne na rozvíjaní tohto remesla, jeho snahy o zachovanie tradičného remesla a poskytovanie služieb na vysokej kvalitatívnej úrovni.
 • Ing. Višňovský informoval o overovaní odbornej spôsobilosti u remeselných živností v súlade so zákonom, kde doklad zo skúšky na overenie odbornej spôsobilosti ktorá sa vykonáva pred komisiou zriadenou SŽK je dokladom preukazujúci odbornú spôsobilosť pre danú remeselnú živnosť.

 

Jozef Bitala 04.04.2015

 

Snem 2015


DSC05636
DSC05639 DSC05644 DSC05645 DSC05649 DSC05666 DSC05687 DSC05689 DSC05693 DSC05699 DSC05703 DSC05707 DSC05713 DSC05725 DSC05728 DSC05730 DSC05735 DSC05738 DSC05740 DSC05744 DSC05746 DSC05748 DSC05753 DSC05755 DSC05762 DSC05765 DSC05769 DSC05771 DSC05782 DSC05785 DSC05786 DSC05792 DSC05798 DSC05799 DSC05800 DSC05801 DSC05803 DSC05804 DSC05805 DSC05811 DSC05812 DSC05823 DSC05826 DSC05831 DSC05835 DSC05841 DSC05843 DSC05845 DSC05847 DSC05854 DSC05857 DSC05859 DSC05867