Vitajte na stránke Cech kachliarovCech kachliarov a krbárov SR je na Slovensku najstaršou a najstabilnejšou organizáciou, registrovanou na Ministerstve vnútra SR, ktorá združuje tradičných kachliarov, kachliarov na iné systémy, stavby krbových vložiek, sympatizantov tohto kachliarskeho remesla, ako aj obchodných partnerov, pôsobiacich v tomto remesleKachliarske remeslo patrí medzi najstaršie remeslá v histórii. Prinášalo vždy úžitok pre obyvateľstvo – vykurovanie, varenie a pečenie. Navyše dávalo vždy i pocit pohody, romantiky a okamihy spomienok pri ohni


História kachliarstva


Kachliarske remeslo sa na Slovensku rozvíjalo do 60 – tých rokov minulého storočia. Existoval učebný odbor, ktorý vychovával nových kachliarov. Časom však tento učebný odbor zanikol a nová generácia sa nemala kde kachliarskemu remeslu vyučiť. Kachliarske remeslo vykonávali len “starí” vyučení kachliari.

Zánik učebného odboru spôsobil stav, že odborníkov, tradičných kachliarov je nedostatok. V roku 1997 vo Veľkom Rovnom začali sa realizovať akreditované vzdelávacie kurzy, ktoré mali za cieľ nadviazať na predošlé vzdelávanie v danej oblasti a začať pripravovať odborníkov v kachliarskom remesle.

Stavba krbovej vložky


Obstavenie krbovej vložky a stavbu klasickej pece si nemožno zamieňať. Po technickej stránke sú to dva odlišné technológické postupy. Obstavanie krbovej vložky je odlišná technológia ako vlastná kachliarčina a rovnako si vyžaduje zvládnutie inej techniky. Aplikačná prax preukázala, že aj niektorí vyučení “starí” majstri kachliari mali problém kvalitne obstavať krbovú vložku. Jedná sa o modernejší spôsob stavieb pri ktorej je potrebné dodržať rôzne dilatácie, prísuny a odsuny vzduchu. Technologický sa dá zjednodušene povedať, že je to “obostavaná vzduchotechnika”.

Dávame zákazníkom do pozornosti, že kachliarske výrobky, hlavne vstavané pece alebo šporáky, ktoré sú pripojené na klasické ťahy (t.j. vyhrievanie kachlíc prúdením dymu vo vnútri), majú úplne iný princíp vykurovania ako krby teplovzdušné.

Rekvalifikačné kurzy
Kachliar a Kominár


Náš cech reaguje na aplikačné problémy, hlavne jednoznačne má záujem oddeliť prípravu na remeslo podľa typu technológii. Pripravuje úpravu vzdelávacieho program v rámci celoživotného vzdelávania, t. j tzv. rekvalifikačných kurzov v dvoch moduloch. Modul – „Kachliar – stavba šporákov, pecí a krbov“ bude modul, ktorý uchádzača naučí kompletnú kachliarsku a krbársku prácu po teoretickej a praktickej stránke. Po absolvovaní modulu „Kachliar – stavba krbov“ bude uchádzač ovládať teoretickú časť kachliarsku i krbársku.

Praktická časť bude zameraná len na stavby krbov. Náš cech má záujem tieto úpravy presadiť pri tvorbe Národnej sústavy povolani a Národnej sústavy kvalifikácii, hlavne pri tvorbe a popise karty kvalifikácie. Následne získaná konkretná kvalifikácia bude preukazom preukazania odbornej spôsobilosti pre získanie živnostenského oprávnenia.

Odborné znalecké posudky


Poznatky a skúsenosti našej odbornej komisie z vykonávania odborných znaleckých posudkov na základe požiadaviek zákazníkov nás vedú k záverom, že nezrovnalosti v stavbách krbov a pecí pramenia z uvedenej neodbornosti staviteľov. Tieto odborné znalecké posudky vykonávame s najlepším vedomím a svedomím, kde v takýchto prípadoch samozrejme nie sme naklonení k žiadnej strane a snažíme sa o nezávislé vyhotovenie uvedeného posudku, ako nám káže naša stavovská česť.

Na Slovensku bol približne od roku 1995 boom vývoja krbových a pecových vložiek aj ich technického riešenia – teplovzdušných systémov. Tieto vložky sa samozrejme vyrábajú aj v iných krajinách a tento trend naďalej pokračuje aj v súčasnosti, ale teraz už s poklesom týchto stavieb na verejnosti. Dnes je len vecou samotného zákazníka, aký spotrebič si vyberie podľa svojich požiadaviek.Týmto krátkym úvodom sme naznačili rozmanitosť kachliarskeho remesla. Členovia Cechu kachliarov a krbárov SR sú rozdelení na sekcie podľa špecializácie. Skúsený odborník s dlhodobou praxou môže však vedieť postaviť všetky sekcie stavieb.Naš cech si zakladá na kvalifikovaných kachliaroch i krbároch, skutočných odborníkoch, ktorí ponúkajú originálnu prácu, ktorá bola využívaná a cenená i v minulosti. V našom cechu máme tiež niektorých členov, ktorí stavajú len teplovzdušné krby, ale snažíme sa ich viesť k správnej komunikácii so zákazníkom, k dokonalému vysvetleniu techniky kúrenia, a iných morálnych vecí, až zákazník nie je nesprávne informovaný.Motto: Kachliar je ten, kto dokáže nielen postaviť nové pece a šporáky, ale dokáže aj zrekonštruovať staré a popraskané. Táto práca je náročnejšia ako stavba novej pece a poradí si s ňou len skutočný odborník. Získať naozajstnú odbornosť neznamená vyučiť sa za rok, kachliarske remeslo predstavuje okrem vyučenia aj prax v danom odbore, vzťah k tomuto remeslu a zručnosť. Iba takého odborníka môžeme nazývať “kachliar”.
0

Členov

0

Výstav a seminárov

0

Úspešné rekvalifikačné kurzy kachliar a kominár

0

Znalecké odborné posudky