Snem 2016


Vážení členovia cechu, priatelia,

V zmysle záverov z XIII. Valného zhromaždenia Cechu kachliarov a krbárov SR (ďalej len VZ) konaného 12-13-14. februára 2016 Vám zasielame prijaté závery:

Počet pozvaných členov: 119

Počet prítomných členov: 98 t. j. 82,35 %

Správa o činnosti Cechu kachliarov a krbárov SR

VZ za sa zúčastnili ako hostia :

Školenie, odborné témy:

predstavenstvo CKKSR, 17.02.2016