Ciele a pravidlá cechu


 1. Cech kachliarov a krbárov Slovenskej republiky (ďalej len CKKSR) vykonáva činnosť ako odborné živnostenské spoločenstvo. Združuje subjekty vykonávajúce remeslá kachliar, krbár, a ostatné profesie zúčastňujúce sa na tvorbe tohto remesla, alebo združuje aj sympatizantov tohto tradičného kachliarskeho remesla.
 2. CKKSR združuje na základe dobrovoľnosti fyzické osoby – živnostníkov, právnické osoby, odborné školy, rekvalifikačné školy a iné spoločnosti zaoberajúce sa navrhovaním, realizáciou tohto remesla, výrobou, distribúciou, financovaním materiálov pre ne. Združuje i jednotlivcov – popredných odborníkov akademicky pracujúcich v oblasti týchto stavieb – výroby.
 3. CKKSR je neziskové združenie, ktoré nie je zriadené na podnikanie.
 4. Zastupuje svojich členov voči ostatným subjektom hospodárskeho a spoločenského života na Slovensku, medzinárodným organizáciám a ďalším subjektom v zahraničí.
 5. Vytvára optimálne podmienky na šírenie odborných informácií pre svojich členov, zovšeobecňuje skúsenosti a poznatky z podnikateľskej činnosti pre svojich členov.
 6. Spracováva metodické návody a odborné publikácie pre členov CKKSR, ktoré sú schválené orgánmi CKKSR. Organizuje, alebo sprostredkováva kurzy, semináre, exkurzie, stáže, návštevy výstav pre členskú základňu.
 7. Predkladá návrhy a pripomienky na riešenie oprávnených záujmov svojich členov štátnym a miestnym orgánom, ďalej záujmovým združeniam napr. organizáciám, ktoré sa zaoberajú profesne živnostenskou problematikou.
 8. Rozširuje odborné publikácie a časopisy pre svojich členov. Cestou cechovej knižnice sprostredkováva prístup k odborným publikáciám a normám týkajúcich sa realizácií tohoto remesla.
 9. Spolupracuje s ostatnými združeniami, so živnostenskými úradmi, spolkami a inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou tohto remesla u nás i v zahraničí.
 10. Podporuje presadzovanie oprávnených odborných, hospodárskych, právnych a spoločenských záujmov svojich členov a dohliada na dodržiavanie zásad odbornosti, regulárnosti a vyspelosti realizácie remesiel vo vzťahu k zákazníkovi. Za týmto účelom CKKSR vykonáva viacero aktivít.
 11. Organizuje vzdelávaciu činnosť pre nových členov a aj usporadúva doškoľovanie svojich členov cestou kurzov „Rekvalifikačný kurz – Kachliar, výroba šporákov, pecí a krbov“, organizuje resp. sprostredkováva ďalšie doškoľovacie a rekvalifikačné akcie. Pri vzdelávaní či doškoľovaní sa taktiež zameriava na práce klasického charakteru, v súčasnosti už “vymierajúceho remesla“, kam patrí opracovávanie kachlíc klasickou metódou (ručné osekávanie i brúsenie), opravy – rekonštrukcie šporákov, pecí a krbov. Samozrejmosťou je i moderná – nová technológia prác. Môže sa zúčastňovať školeniach aj priamo pri kachliarskych prácach.
 12. CKKSR organizuje celoslovenské sympózium o tomto remesle.
 13. Spolupracuje s odbornými časopismi z oblastí tohto remesla, formou dodávania odborných príspevkov a príspevkov zo života cechu. Získané informácie postupuje svojim členom.
 14. Poskytuje odborné poradensko – konzultačné služby v otázkach spojených s realizáciou tohto remesla. Môže sa priamo na stavbách diel zúčastňovať pri poradenských službách pre svojich členov, ale i nečlenov. Toto CKKSR môže vykonávať i mimo Slovenskej republiky.
 15. Na základe žiadostí zhotovuje odborné posudky pre verejnosť na stavby patriace pod remeslo „kachliar“.
 16. Podporuje vznik a spolupracuje na vytváraní a úpravách noriem a legislatívnych úprav súvisiacich s činnosťou členov CKKSR.
 17. Cech vytvorí svoje smernice „cechárske normy“, pre svojich členov, kde bude zahrnutý i postup uvedených remeselných prác a na vývoji tejto smernice sa budú podieľať odborníci v uvedenom remesle alebo iní zainteresovaní odborníci, pod ktorých kompetenciu patria. Vytváranie smerníc bude vyvinuté ako postup prác modernou technológiou, tak isto i klasickou technológiou.
 18. Zhromažďuje a vytvára návrhy na zjednotené pravidlá, pracovné postupy na základe predchádzajúcich skúseností svojich členov. Následne iniciuje novelizáciu odborných noriem a právnych predpisov na posilnenie postavenia remesiel CKKSR v stavebníctve.
 19. Organizuje odborné, kultúrne, spoločenské a športové akcie.
 20. Podporuje, sleduje a pomáha zaradeniu žiakov SOU resp. rekvalifikovaných do praxe v remeslách kachliar, krbár. Získava a odovzdáva im odborné informácie a poznatky z realizácie klasických i nových technológií.
 21. V spolupráci so štátnymi a ostatnými orgánmi posudzuje koncepciu výchovy žiakov a navrhuje úpravu učebných osnov jednotlivých odborov. Má možnosť delegovať svojich členov do skúšobných komisií pri záverečných skúškach, maturitách a do školských rád SOU.
 22. Členovia CKKSR sú povinní vykonávať práce v požadovanej kvalite v zmysle platných predpisov a odporúčaných noriem. To sa vzťahuje na všetky vlastné i subdodávateľsky zabezpečované práce vykonávané členom CKKSR. Člen CKKSR je povinný svojou činnosťou dbať na dobré meno cechu a nepoškodzovať ho nekvalitnou prácou alebo inou nekalou činnosťou.
 23. Orgány CKKSR majú právo dozerať na kvalitu prác svojich členov. V prípade zistenia nedostatkov v dodržiavaní kvality vykonávaných prác predstavenstvo menuje komisiu na prešetrenie skutkovej podstaty a podľa záverov tejto komisie určí termín na odstránenie nedostatkov. Komisia zváži závažnosť nedostatkov a termín ich odstránenia. V prípadoch hrubého porušenia predpisov pre realizáciu tohto remesla bude takáto firma či fyzická osoba, jednotlivec, vylúčená z radov CKKSR neodkladne.

Člen CKKSR

 1. Má právo zúčastňovať sa na všetkých akciách usporadúvaných CKKSR a byť informovaný o činnosti CKKSR a uzneseniach predstavenstva, týkajúcich sa bezprostredne členskej základne.
 2. Môže využívať služby, ktoré CKKSR vo svojej činnosti vykonáva v zmysle stanov.
 3. Má právo vyjadriť sa k správe, ktorá sa týka činnosti jeho firmy, prípadne k návrhom, ktoré sú v tomto smere predkladané predstavenstvom.
 4. Má právo používať všetky oprávnenia vyplývajúce zo Stanov CKKSR.
 5. Má právo obracať sa na orgány CKKSR s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko.
 6. Je povinný dodržiavať Stanovy CKKSR.
 7. Je povinný zúčastňovať sa zasadnutia Snemu CKKSR a v rámci svojich možností sa zúčastňovať na činnosti CKKSR v priebehu celého roka, má právo voliť (s výnimkou členov, viď. článok 4 zo stanov, bod “c” “d”)
 8. Je povinný platiť členské príspevky v zmysle ustanovení Snemu CKKSR.
 9. Je povinný vykonávať práce kvalitne v zmysle platných predpisov a nariadení a dbať na dobré meno vlastnej firmy i na dobré meno CKKSR.
 10. Dbať na to, aby pracovníci vykonávajúci činnosť v prospech člena CKKSR, vystupovali na verejnosti korektne a profesionálne.
 11. Vytvoriť dobré podmienky pre zástupcov CKKSR na vykonanie kontroly kvality zrealizovaných prác jeho firmou. Pri zanedbaní z niektorých týchto povinností môže byť člen vylúčený z cechu.